نویسنده = حسن فدایی
تعداد مقالات: 1
1. الزام افراد عادی به گزارش جرم در حقوق ایران و فرانسه

دوره 5، شماره 19، زمستان 1387، صفحه 165-192

علی نجفی توانا؛ حسن فدایی