1. نگاهی به فرایند شکل‌گیری دولت الکترونیک و چالشهای فراروی آن

دوره 3، شماره 9، تابستان 1385، صفحه 59-94

ابراهیم باطنی؛ مهدی یزدان‌شناس


2. فلسفة ‌مجازات

دوره 1، شماره 4، بهار 1384، صفحه 147-170

ابراهیم باطنی؛ محسن برهانی