1. مسئولیت کیفری قاتل در موارد علم اجمالی

دوره 12، شماره 46، پاییز 1394، صفحه 85-109

اسماعیل آقابابائی بنی


2. تأثیر حدوث جنون پس از ارتکاب جرم بر مجازات

دوره 7، شماره 26، پاییز 1389، صفحه 89-113

عادل ساریخانی؛ اسماعیل آقابابائی بنی