1. صحت یا فساد عقد استصناع دیدگاه فقهای امامیه، مذاهب اربعه و حقوق ایران

دوره 8، شماره 28، بهار 1390، صفحه 37-71

محمدنقی نظرپور؛ مرتضی محمدی