نویسنده = علی تولائی
تعداد مقالات: 1
1. مبانی و کاربرد قاعده فقهی «عرق ظالم»مبانی و کاربرد قاعده فقهی «عرق ظالم»

دوره 10، شماره 37، تابستان 1392، صفحه 99-120

علی تولائی؛ معین فرزانه وشاره