1. عرف و مؤلفه‌های قانونی و مادی تشکیل‌دهنده پدیده‌ مجرمانه

دوره 10، شماره 36، بهار 1392، صفحه 147-172

محسن برهانی؛ عطیه پارساییان


2. فلسفة ‌مجازات

دوره 1، شماره 4، بهار 1384، صفحه 147-170

ابراهیم باطنی؛ محسن برهانی