دوره و شماره: دوره 14، شماره 53، شهریور 1396 

مقاله پژوهشی

حق حاکمیت و تعیین سرنوشت از منظر فقه سیاسی شیعه

صفحه 7-23

عباس عمادی؛ ابوالفضل شکوری؛ مسعود غفاری