تصرفات حقوقی منافی حق مشتری دربیع معلق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه حقوق دانشگاه آزاد قائم شهر

چکیده

در عقد معلق با تعلیق در منشا ، اثر عقد قبل از تحقق معلق علیه حاصل نمی شود ، ولی سئوالی که قابل طرح می باشد این است که آیا در دوران تعلیق برای مشتری حقی نسبت به مبیع ایجاد می شود ؟ در صورت پاسخ مثبت وضعیت حقوقی تصرفات حقوقی معارض این حق چیست ؟ برخی از حقوقدانان معتقد به ایجاد گونه ای از حق ابتدائی مسلم برای مشتری می باشند ، برخی دیگر از حقوقدانان معتقدند در این دوران مشتری به وجود اعتباری اقتضائی دارای مالکیت نسبت به مبیع هستند و بالاخره عده ای از فقهای امامیه معتقد به مالکیت معلق برای مشتری می باشند ، همچنین در خصوص وضعیت حقوقی تصرفات حقوقی معارض با حق مشتری برخی از اساتید حقوق معتقد به عدم نفوذ می باشند ، فرضیه ما در این تحقیق این است که مشتری در دوره تعلیق دارای نوعی حق عینی ابتدائی بوده و معامله معارض بایع نسبت به مبیع در وضعیت مراعی می باشد تا اینکه تکلیف معلق علیه مشخص شود ، به عبارت دیگر در صورت تحقق معلق علیه کشف می شود معامله غیرنافذ بوده ولی در صورت عدم تحقق معلق علیه کشف می شود معامله معارض صحیح و نافذ بوده است

کلیدواژه‌ها