دوره و شماره: دوره 14، شماره 52، خرداد 1396، صفحه 7-218