دوره و شماره: دوره 2، شماره 8، خرداد 1385، صفحه 11-195