ماهیت نمایندگی با تکیه بر مفاهیم اسلامی ـ فقهی

نویسنده

دانش آموختة حوزه و دانشگاه و پژوهشگر همکار با گروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشة اسلامی.