بررسی راهکارهای حل مشکل تأخیر تأدیه در بانکداری بدون ربا

نویسنده

استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشة اسلامی.