معلوم نبودن مرتکب صدمات در منازعه و چگونگی جبران خسارت از زیان‌دیدة آن

نویسنده

دکترای حقوق جزا و جرم‌شناسی.