کلیدواژه‌ها = حقوق ایران
اثر پاندمی کرونا بر قرارداد اجاره در حقوق ایران و انگلیس (با تاکید بر اجاره خوابگاههای دانشجویی)

دوره 19، شماره 75، اسفند 1401، صفحه 35-68

حسین کاویار؛ حمید میری؛ محمدحسین تقی پور درزی نقیبی


مطالعه تطبیقی رویکرد تفسیر قرارداد در نظام حقوقی ایران و انگلیس

دوره 18، شماره 69، مرداد 1400، صفحه 211-232

پوران شرفی؛ داوود نصیران


مشروطه سازی حقوق خصوصی در حقوق اروپایی، حقوق ایران و فقه امامیه

دوره 18، شماره 69، مرداد 1400، صفحه 251-284

جلیل قنواتی؛ عبدالرضا علیزاده؛ مجتبی زنگنه


قلمرو شکلی و ماهوی مصونیت پارلمانی در نظام حقوقی ایران

دوره 11، شماره 41، شهریور 1393، صفحه 63-82

سیدیاسر ضیایی؛ آیت‌اله جلیلی‌‌مراد


بررسی جرم بغی در فقه امامیه و حقوق ایران

دوره 11، شماره 40، خرداد 1393، صفحه 105-133

اسمعیل رحیمی‌نژاد؛ محدثه صفرخانی