دوره و شماره: دوره 12، شماره 46، آذر 1394، صفحه 7-160