دوره و شماره: دوره 12، شماره 44، فروردین 1394، صفحه 7-188