دوره و شماره: دوره 11، شماره 41، شهریور 1393، صفحه 1-170 (سال یازدهم، شماره 41، تابستان93)