دوره و شماره: دوره 11، شماره 40، خرداد 1393، صفحه 1-216 (سال یازدهم، شماره 40، بهار 93)