دوره و شماره: دوره 5، شماره 19، دی 1387، صفحه 7-192