الزام افراد عادی به گزارش جرم در حقوق ایران و فرانسه

نویسندگان

1 استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

2 پژوهشگر حقوق کیفری و کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی