کلیدواژه‌ها = دیه
تعیین مسئولیت اشتراک در قتل

دوره 17، شماره 66، مهر 1399، صفحه 183-207

علی محمدی جورکویه؛ محسن کرانی


مسئولیت ناشی از انتقال بیماری واگیر و ویروس

دوره 17، شماره 64، اردیبهشت 1399، صفحه 205-226

علی محمدی جورکویه


ماهیت و آثار مسئولیت مدنی ناشی از پرداخت مابه التفاوت دیه زنان

دوره 15، شماره 59، اسفند 1397، صفحه 123-138

عباس نیازی؛ علیرضا یزدانیان


مطالعه ماهیت و آثار مسئولیت مدنی ناشی از پرداخت مابه التفاوت دیه زنان

دوره 15، شماره 59، اسفند 1397

عباس نیازی؛ علیرضا یزدانیان


تخییری یا تعیینی‌بودن حق قصاص

دوره 12، شماره 44، فروردین 1394، صفحه 7-29

علی محمدی جورکویه


تأملی در قاعده «دیه شکستگی استخوان‌ها»

دوره 12، شماره 44، فروردین 1394، صفحه 31-65

حسینعلی بای