وضعیت حقوقی معاملات درون بازی‌های مجازی (مطالعه تطبیقی در فقه اسلامی، حقوق موضوعه ایران و کامن لا)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه قم

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان- دانشکده علوم انسانی -گروه حقوق

چکیده

بازی‌های گروهی رایانه‌ای به‌عنوان بخشی از صنعت سرگرمی، عمدتاً از منظر اقتصادی و فرهنگی مورد بحث قرار می‌ گیرند. اما ابعاد حقوقی آنها نیز قابل بحث و بررسی است. از مسائل حقوقی مهم این بازی ها، امکان خریدوفروش و مبادله برخی اشیاء مجازی توسط بازی‌کنندگان در حین بازی است که با چالش‌هایی همراه بوده است. مهم‌ترین این چالش‌ها، وضعیت حقوقی این معاملات بدلیل تردید برخی حقوقدانان در وجود شرایط اساسی عقد بویژه شرایط مورد معامله و حقوق قانونی بازیگر نسبت به اشیاء مجازی است. ازآنجا‌که همه‌چیز در فضای مجازی صورت می‌گیرد، مورد معامله نیز وجود مادی و عینی ندارد و آنچه مورد دادوستد قرار می‌گیرد فقط در همان بازی وصرفاً برای بازی‌کنندگان آن مطلوبیت داشته و خارج از بازی کارکردی ندارد. در این مقاله، معاملات درون بازی‌های گروهی برخط از منظر شرایط اساسی صحت معامله و با رویکردی تطبیقی در حقوق اسلام، ایران و کامن لا مورد بررسی قرار می‌ گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات