تعدیل قضایی قراردادهای پیمان به‌مثابه مقتضای اطلاق عقد اجاره اشخاص

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای حقوق خصوصی دانشگاه اصفهان

2 گروه حقوق. دانشکده علوم اداری و اقتصاد. دانشگاه اصفهان. اصفهان. ایران

چکیده

اثرات عدم ثبات روز افزون نظام اقتصادی بر طرفین قراردادها به‌ ویژه قراردادهای پیمان، همواره بحث‌های پیرامون تعدیل قرارداد را زنده نگه داشته است. حقوقدانان تلاش کرده‌اند با ارائه‌ نظریات مختلف از جمله نظریه‌ غبن حادث و یا نظریه‌ حاکمیت قاعده لاضرر، به توجیه تعدیل قضایی قرارداد بپردازند، اما اختلاف ‌نظرهای موجود بر سر مبانی این نظریات و سنگینی بار مخالفت با مبانی فقهی و حقوقی برای قضات، باعث دوری نظام قضایی از پذیرش تعدیل گشته است. سؤال آن است که چگونه می‌توان از طریق تعیین نوع و عنوان عقد، بدون مخالفت با مبانی حقوقی، راهی برای تعدیل قرارداد پیمان برای قضات گشود؟ از نتایج این تحقیق آن است که با توجه به شمول قلمرو پیمان نسبت به بسیاری از قراردادها، می‌توان با تعیین نوع این عقد و پذیرش اجاره اشخاص به‌ عنوان ماهیت آن، تعدیل را به ‌مثابه مقتضای اطلاق عقد پذیرفت و بنابراین قدمی در راستای حل اختلافات در پذیرش تعدیل پیمان برداشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات