بررسی ابعاد مشاغل مجرمانه از منظر جرم شناسی و آموزه های اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد دانشکده حقوق دانشگاه قم

چکیده

مشاغل مجرمانه به معنای فعالیت های مستمری که فرد در ازای آن دستمزد می‌گیرد و دارای مفاسد و پیامدهای زیان‌باری برای فرد و جامعه و از این رو قابل جرم انگاری و مجازات است از جمله مباحث مهمی است که در حوزه علوم جنایی جای واکاوی فراوان دارد؛ این مقاله می‌کوشد ابعاداین مهم را با روش توصیفی ـ تحلیلی و براساس منابع کتابخانه‌ای از منظر جرم‌شناسی و آموزه‌های اسلامی مورد بررسی قرار دهد. یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که هرچند جرم‌شناسان در تبیین چیستی مشاغل مجرمانه،اختلاف نظر دارند ولی ویژگی هایی همچون مجموعه منظم و مستمری از فعالیت ها ، درآمدزا بودن ، زیانباربودن برای فرد و جامعه و دارابودن پرستیژً را به عنوان اوصاف مشاغل مجرمانه بیان می کنند ..در تبیین چرایی این مشاغل نیز نظریه هایی که بیشتر با رویکرد جامعه ‌شناختی است ارایه کرده اند ؛ اما همچنان جای نظریه‌پردازی در این خصوص وجود دارد؛ این مسئله، به‌خصوص زمانی که از منظر آموزه‌های اسلامی مورد مطالعه قرار دهیم اهمیت بیشتری می یابد زیرا آموزه های اسلامی رفتارهای انسان را نه از منظر صرف منافع یا مضرات مادی و دنیوی بلکه با نگاه جامع به امور مادی و معنوی و دنیوی و اخروی مورد توجه قرار می دهد.از این رو چیستی و چرایی مشاغل مجرمانه از منظر وسیع تری مورد بررسی قرار می گیرد

واژگان کلیدی: مشاغل مجرمانه، حرفه جرم‌زا، حرفه مجرمانه، جرم‌شناسی، اسلام

کلیدواژه‌ها

موضوعات