رویکرد بزه‌دیده محور در پیشگیری از جرم

نویسندگان

1 کارشناس ارشد حقوق جزا وجرم شناسی و دانشجوی دوره دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه پیام نور.

2 کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی