فلسفة ‌مجازات

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزای دانشگاه تهران (پردیس قم).

2 دانشجوی دکتری حقوق جزای دانشگاه تربیت مدرس.