تأملی بر مجازات صدور چک پرداخت نشده در قانون اصلاحی صدور چک (مصوب 2/6/1382)

نویسنده

دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه تهران.