بررسی فقهی ـ حقوقی قوانین مربوط به جریمه و خسارت تأخیر تأدیه در ایران

نویسنده

استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.