کلیدواژه‌ها = خسارت
تحلیل امکان توافق بر دریافت خسارت تأخیر تأدیه مازاد بر نرخ تورم

دوره 14، شماره 52، خرداد 1396، صفحه 97-126

سید فرید الدین افضل؛ علیرضا آذربایجانی