کلیدواژه‌ها = سبب
مسئولیت در فرض اجتماع عاملین ورود زیان، با تأکید بر قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

دوره 15، شماره 57، شهریور 1397، صفحه 43-71

سام محمدی؛ محمدحسین تقی پور درزی نقیبی


مسوولیت در فرض اجتماع عاملین ورود زیان، با تأکید بر قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

دوره 15، شماره 57، شهریور 1397

محمدحسین تقی پور درزی نقیبی؛ سام محمدی


عوامل دخیل در اضرار و تبیین ملاک تمییز آنها

دوره 13، شماره 48، خرداد 1395، صفحه 37-71

محمد هادی صادقی؛ محمد میرزایی


عوامل دخیل در اضرار و تبیین ملاک تمییز آن ها

دوره 13، شماره 48، خرداد 1395

محمد میرزایی؛ محمد هادی صادقی