کلیدواژه‌ها = قتل
سب النبی‌، جرمی مستقل یا مصداقی از جرم ارتداد

دوره 18، شماره 68، اردیبهشت 1400، صفحه 213-231

محمد علی حاجی ده آبادی؛ رحمان صبوحی؛ مهدیه مهدیزاد پایدار


بررسی فقهی و حقوقی قتل با فعل غیر مادی(غیراصابتی)

دوره 17، شماره 67، بهمن 1399، صفحه 241-270

عبدالامیر نیسی؛ فرج الله براتی؛ سید جاسم پژوهنده


تعیین مسئولیت اشتراک در قتل

دوره 17، شماره 66، مهر 1399، صفحه 183-207

علی محمدی جورکویه؛ محسن کرانی


گستره شناسی استثنای دم در ادله اکراه، اضطرار، تقیه و حرج

دوره 16، شماره 62، مهر 1398، صفحه 7-27

ابوالقاسم علیدوست؛ محمد جعفری