تساوی سبب و مباشر در حالت تقصیر طرفین

نویسنده

استادیار دانشگاه قم