بزهدیده‌شناسی پیشگیرانه با نگاه به سیاست جنایی اسلام

نویسنده

دکترای حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه تهران