اصل فردی کردن مجازاتها؛ تبعیضی فاحش یا عدالتی عادلانه‌تر؟

نویسنده

استادیار دانشگاه کاشان