گسترة کارکرد و کاربرد عقل در تفهم و تحقق دین

نویسنده

عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشة اسلامی.