دوره و شماره: دوره 2، شماره 8، بهار 1385، صفحه 11-195