درآمدی بر مبانی کلامی استنباط از قرآن

نویسنده

مدرس حوزه علمیه قم و محقق