قصاص و دیة زن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت‌علمی دانشگاه تهران ـ پردیس قم