تأملی فقهی درباره اعتبار رشد از نظر ازدواج در عقد نکاح

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه قم