تأملی فقهی درباره اعتبار رشد از نظر ازدواج در عقد نکاح

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه قم