دوره و شماره: دوره 8، شماره 29، تابستان 1390، صفحه 7-181 
1. بررسی فقهی اطاعت زوجه از زوج

صفحه 7-31

ابوالقاسم علیدوست؛ مهدی ساجدی