تعلیق مراقبتی در قانون مجازات اسلامی؛چالش‌ها و راهکارها (مطالعه موردی محاکم کیفری استان خراسان رضوی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 قاضی دادگستری دادگستری شهرستان چناران

2 دانشیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی،دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

با مروری کوتاه به نوع سیاست‌گذاری‌ها در حوزه‌ی پیشگیری و کنترل جرم به این نکته می‌رسیم که برخی از سیاست‌ها در کشور ما ریشه در ترجمه‌ی متون قانونی کشورهای غربی دارد. ازجمله‌ی این سیاست‌ها که وارد حوزه‌ی سیاست کیفری ایران شد نهاد تعلیق مراقبتی است؛ اما سیاست‌گذاری درزمینه ی چگونگی کنترل جرم و واردکردن سیاست از یک نظام کیفری و رسیدن به اهداف ترسیمی، علاوه بر رعایت الزامات آن، مستلزم همگونی و انطباق در داده‌های جامعه‌شناسی و سایر بسترهای اجتماعی و فرهنگی کشور واردکننده است. در کشور ما،علرغم اقتباس و تصویب نهاد تعلیق مراقبتی در قانون مجازات اسلامی سال 1392،توجهی به این دو مقوله (1-رعایت الزامات محتوایی 2-توجه به مقوله‌ی بومی‌سازی) نگردیده و این کمبودها در کنار عدم آموزش کافی به مجریان امر اولا محاکم را به صدور قرارهای ساده متمایل نموده و ثانیا در موارد استفاده، دستورهای صادره،بعضا از کیفیت مطلوب برخوردار نیست. در این تحقیق با در نظر گرفتن جنبه‌های الف(محتوایی/ نمادین) و ب) فرآیندی همگرایی در سیاست‌های کنترل جرم، چالش‌های به‌کارگیری تعلیق مراقبتی در نظام عدالت کیفری ایران شناسایی و سپس متناسب با نوع چالش‌ها، به ارائه‌ی راهکارهای عملی اقدام می‌گردد. در راستای این هدف، علاوه بر جمع‌آوری داده از منابع موجود و ادبیات تحقیق، از روش پیمایش و ابزار مصاحبه با جامعه آماری شامل 1- دادرسان محاکم 2- قضات اجرای احکام 3- محکومینی که مجازاتشان تعلیق گردیده و نیز مطالعه پرونده‌های تعلیقی شعبات کیفری بدوی و تجدیدنظر استان خراسان رضوی استفاده گردیده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات