مطالعه تطبیقی مدیریت جمعی حقوق مولف در آثار موسیقایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 سازمان صداوسیما

2 پژوهشگر و مدرس حقوق مالکیت فکری

چکیده

موسیقی به عنوان یکی از هنرهای هفتگانه، در تمام جوامع از گذشته و حال وجود داشته و به عنوان یکی از ویژگی‌های مهم و قابل توجه فرهنگ جهانی در نظر گرفته می‌شود. احساسات و ایده هایی که موسیقی بیان می‌کند، موقعیت هایی که در آن موسیقی پخش می‌شود و به آن گوش داده می‌شود و نگرش نسبت به نوازندگان موسیقی و آهنگسازان به شدت تحت تاثیر عوامل اجتماعی، اقتصادی، آب و هوا، دسترسی به فناوری و مسائل دینی قرار دارد. هنرمندان در طول زمان به این نتیجه رسیده‌اند اجرای برخی حقوق مربوط به آثارشان به تنهایی دشوار و در بسیاری موارد غیرممکن است و بهتر است نهادی جهت پیگیری و مدیریت حقوق آنها باشد تا بتوانند با فراغ بال بیشتری به آفرینش و خلق آثار جدید بی‌اندیشند؛ لذا در هر کشوری طبق شرایط و موقعیت خود و گاهی با استفاده از تجربیات سایر کشورها انواع سازمان‌های مدیریت جمعی حق مولف و حقوق مرتبط را تشکیل داده‌اند. ایجاد نظام مدیریت جمعی حق مولف در ایران می‌تواند موجب ارتقای سطح حمایت از حق مؤلف و حقوق مرتبط و حرفه‌ای شدن تجارت در این زمینه ها گردد و بدین وسیله موقعیت صاحبان حقوق همچون آهنگسازان، خوانندگان، نویسندگان و هنرمندان را بهبود بخشد به گونه‌ای که به بهترین شکل از منافع تجاری اثر خود برخوردار شوند و از طرف دیگر منجر به رشد صنایع فرهنگی و هنری درکشور می شود و نیاز جامعه و مصرف کنندگان را به شکل بهتری تامین می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


  1. پورمحمدی، شیما؛ «انواع سازمان‌های مدیریت جمعی»، فصلنامه علمی پزوهشی حقوق پزشکی؛ ش3، زمستان ۱۳۹۳، ص۱۱ـ۲۷.
  2. پورمحمدی، شیما؛ «حق مؤلف و حقوق مرتبط در سازمان‌های مدیریت جمعی»، فصلنامه علمی پژوهشی حقوق پزشکی؛ ش23، زمستان 1391، ص۴۵ـ۷۶.
  3. پورمحمدی، شیما؛ الگوها و نحوه فعالیت سازمان‌های مدیریت‌جمعی کپی‌رایت و حقوق مرتبط (طرح مطالعاتی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران)؛ تهران: [بی‌نا]، 1399.
  4. محمدی، پژمان؛ قراردادهای حقوقی مؤلف؛ تهران: نشر دادگستر، 1386.

محمدی، رافونه؛ نظام حقوقی حاکم بر مدیریت جمعی مالکیت فکری؛ محل نشر: نشر جاودانه جنگل، 1392