مراجع دارای صلاحیت ابتکار تقنینی در حوزه جرم‌انگاری و کیفرگذاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو

2 دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه قم

3 استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه قم

چکیده

در نظام تقنینی ما علاوه بر قوه قضائیه، نمایندگان مجلس و دولت صلاحیت ابتکار تقنین یا تدوین پیش‌نویس قوانین ـ ازجمله در حوزه جرم‌انگاری و کیفرگذاری ـ را دارند. بدیهی است زمانی که چند نهاد صلاحیت مشابه دارند، اعمال این صلاحیت باید به‌گونه‌ای باشد که در عمل منجر به تشتت نگردد. مهم‌ترین اقدام در این راستا، حرکت در یک مسیر روشن و از پیش تعیین‌شده است. در نظام تقنینی ما متأسفانه چنین خط سیری پیش‌بینی نشده است و ابزارهای موجود در این راستا که چنین گمانی درخصوص آن می‌رود، ناکارآمد هستند.
این مقاله با تبیین وضع موجود درخصوص صلاحیت نهادهای مبتکر قانون در حوزه جرائم و مجازات‌ها، راهکار تحقق انسجام در اعمال صلاحیت قوای سه‌گانه در ابتکار قانون‌گذاری را علاوه بر لزوم پذیرش صلاحیت ابتکار قانون‌گذاری نمایندگان مجلس و دولت در حوزه مذکور، ارائه مرجعیت این ابتکار به قوه قضائیه و وارد کردن آن در فرایند قانون‌گذاری به‌دلیل ظرفیت‌ها و لوازم متناسب جهت جرم‌انگاری و کیفرگذاری کارآمد معرفی کرده است، بدون اینکه موجب سلب یا تضییق صلاحیت ابتکار قانون‌گذاری مراجع پیش‌گفته گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات