چشم‌انداز رهن منفعت از حیث اجرا در نظام حقوقی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه حقوق خصوصی دانشگاه تهران

2 کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه گیلان

چکیده

صرف­نظر از این‌که رهن منفعت در نظام حقوقی کنونی، باطل شناخته شده است بسیاری از حقوق‌دانان و فقیهان صحت آن را محتمل دانسته­اند؛ اما در نظرهای این‌دسته از فقیهان و حقوق‌دانان هیچ‌گونه توضیحی درباره جزئیات و احکام و تشریفات این عمل حقوقی بیان نشده است که این مطلب در مقاله دیگری بررسی و تبیین شد. این در حالی است که حقوق عرفی عصر کنونی، بی‌اعتنا به باریک­بینی­های مقنّن، در عمل در حال حرکت به سمت افق­هایی است که در آن، دادوستدها و مطالبه‌ها به‌وسیله منافع اموال (منافع حقوقی) توثیق و تضمین می‌شود. این گرایش پویا بی­تردید نیازمند آیین‌نامه‌های تدوین‌شده و هماهنگ در این‌باره خواهد بود تا از تشتّت رویه­ها و پدیدآمدن عرف­های غیررسمی در این‌باره جلوگیری شود. پژوهش پیش‌رو با تنظیم و تدوین آیین‌نامه پیشنهادی درباره رهن منافع اموال کوشش در این‌باره است.
رهن منفعت در مرحله انعقاد در مقاله دیگری بررسی شد و در نوشتار پیش‌رو به تشریفات و احکام مرحله اجرا با اقتباس از تشریفات کنونی برنهاده درباره اجرای رهن اعیان و دیگر آیین‌نامه‌های مشابه پرداخته خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


 1. السان، مصطفی؛ «فروش اموال منقول توقیف­شده در اجرای احکام و اسناد لازم­الاجرا»؛ مجله کانون سردفتران و دفتریاران، ش84، 1387.
 2. تدین، عباس؛ «نظارت الکترونیکی: گامی به سوی جایگزین زندان»؛ مجله حقوقی دادگستری، ش64، 1387.
 3. جعفری‌لنگرودی، محمدجعفر؛ حقوق مدنی (رهن و صلح)؛ چ2، تهران: گنج‌ دانش، 1370.
 4. خداداد، جنت؛ «نحوه اجرای مفاد اسناد رسمی (بخش اول)»؛ ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران، ش99، 1388.
 5. ــــــــ؛ «نحوه اجرای مفاد اسناد رسمی (بخش دوم)»؛ ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران، ش100، 1388.
 6. ــــــــ؛ «نحوه اجرای مفاد اسناد رسمی (بخش سوم)»؛ ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران، ش101، 1388.
 7. زرکلام، ستار؛ «امضای الکترونیکی و جایگاه آن در نظام ادله اثبات دعوا»؛ مجله مدرس علوم انسانی، ش28، 1382.
 8. ــــــــ؛ «دادرسی­های الکترونیکی؛ ضرورت­ها، الزامات و چالش­ها»؛ مجله آموزه­های حقوق کیفری، ش3، 1391.
 9. صادقی­مقدم، محمدحسن و امین قاسم­پور؛ «رهن منفعت»؛ مجله فقه و حقوق اسلامی، س5، ش9، 1393.
 10. صفایی، سیدحسین؛ دوره ­مقدماتی­ حقوق ­مدنی (قواعد عمومی قراردادها)؛ ج2، چ3، تهران: نشر میزان، 1390.
 11. قاسم­پور، امین؛ وضعیت رهن منفعت و چشم­انداز آن در نظام حقوقی ایران؛ پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه گیلان، دانشکده علوم انسانی، 1393.
 12. قنبری، عطاءالله؛«اعراض از رهن»؛ ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران، ش100، 1388.
 13. کاتوزیان، امیرناصر؛ عقود معین؛ ج4، چ6، تهران: شرکت انتشار، 1389.
 14. مقدم، فاطمه؛ «نحوه صدور اجرائیه و موارد آن در دفتر اسناد رسمی»؛ ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران، ش57، 1384.
 15. ــــــــ؛ «نحوه صدور اجرائیه و موارد آن در دفتر اسناد رسمی»؛ ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران، ش58، 1384.
 16. ــــــــ؛ «نحوه صدور اجرائیه و موارد آن در دفتر اسناد رسمی»؛ ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران، ش59، 1384.
 17. نجفی، ایرج؛«درآمدی بر قانون اصلاح ماده 34 اصلاحی قانون ثبت مصوب 1386»؛ ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران، ش95، 1388.
  1. The Perspective of Interest Mortgage Concerning with

'Performance' in Iran's Legal System.