توقف دعوای حقوقی به علت طرح دعوای کیفری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

2 دانشیار در دانشکده حقوق، دانشگاه تهران

3 استادیار، دانشکده حقوق، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد

4 عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

یکی از قواعد مغفول مانده در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، قاعده توقف دعوای حقوقی به‌علت طرح دعوای کیفری است که به‌رغم ضرورت وجود آن به‌عنوان تابعی از قاعده اعتبار امر قضاوت شده، دراین‌خصوص نصی در سیستم حقوقی ما وجود نداشته و درحال‌حاضردرخصوص وجود آن به‌عنوان یک قاعده حقوقی در دکترین و رویّه قضایی ایران اختلاف نظر جدی وجود دارد. ما در مقاله حاضربا بررسی مبنا، شرایط و آثار آن، ضمن اثبات وجود آن در حقوق ایران، استثنای آن که درخصوصاسناد تجارتی (چک، سفته و برات) و همچنین شخص ثالث دارنده سند رسمی مالکیت مال غیرمنقول می‌باشد با لحاظ رویّه قضایی پرداختیم.ارتباط دو حوزه حقوق جزا وحقوق مدنی، در مباحث ماهوی و شکلی انکارناپذیر می‌باشد. فعل مجرمانه می‌تواند واجد آثار حقوقی و کیفری بوده و همین امر در بحث شکلی (ازجمله توقف دعوای حقوقی به‌علت طرح دعوای کیفری) دو مرجع نیز تأثیرگذار می‌باشد

کلیدواژه‌ها

موضوعات