کاربست نظریه عدالت افلاطون در حقوق زن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری حقوق خصوصی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

چکیده

بررسی دیدگاه‌های افلاطون تنها جنبة بررسی یک امر تاریخی ندارد بلکه او در شکل‌دهی اندیشه‌های معاصر نیز دارای نفوذ زنده‌ای است، ویل دورانت کتاب جمهور افلاطون را به منزلة خوان پهناوری می‌داند که میزبانی مسرف و دریادل گسترده باشد، زیرا در این کتاب مسائلی مطرح می‌شود که رنگ و بوی زمان ما را دارد، مسائلی از قبیل کمونیسم، سوسیالیسم، تحدید توالد و تناسل و تزکیة نسل و ... . این مسأله در زمینة جنبش فمینیسم به خوبی آشکار است به گونه‌ای که برخی فمینیست‌های رادیکال در هر برنامه‌ای که جهت آزادی زنان ارائه می‌کنند برخی نظرات افلاطون را مد نظر خویش قرار می‌دهند. بسیاری افلاطون را اولین نظریه‌پرداز فمینیست می‌دانند و او را در زمرة مدافعان آزادی و حقوق زنان و برابری آنان با مردان بر می‌شمرند، بعضی او را نخستین فیلسوف فمینیست واقعی قلمداد می‌کنند با این حال برخی نیز در اینکه افلاطون حامی راستین حقوق زنان است یا نه درمانده‌اند. این مقاله با بررسی آراء افلاطون درباره عدالت، زنان، جایگاه و وظائف آنان در جامعه، نشان می‌دهد که افلاطون نه تنها مدافع حقوق زنان نبوده است بلکه در صورت عملی شدن نظرات او، وضعیتی بسیار دشوار برای زنان رقم می‌خورد

کلیدواژه‌ها

موضوعات