مسئولیت کیفری مسلمان نسبت به قتل اهل ذمّه

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه قم

2 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی و وکیل پایة یک دادگستری