بررسی فقهی ـ حقوقی قرارداد پیش‌فروش آپارتمان

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه مازندران، دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، گروه حقوق خصوصی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه مازندران