ابهامات فقهی ـ حقوقی وکالت زوجه در طلاق

نویسنده

استادیار گروه حقوق پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و مدرس خارج فقه و اصول حوزة علمیة قم