تأملی بر مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها، ناشی از نقض حقوق بشردوستانة بین‌المللی

نویسندگان

1 استادیار دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامة طباطبایی

2 دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه علامة طباطبایی